Prijímanie do MŠ na šk. rok 2020/2021

Inštrukcie, ako postupovať pri zápise dieťaťa do MŠ v čase prerušenia prevádzky z dôvodu pandémie COVID – 19:

Varianta 1.:

1. Prihlášku prosíme vypísať  v tlačive  –  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie .

2. Prihlášku si vytlačte , vypíšte a podpíšte.

3. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa  nevyžaduje !!!

     Bude sa dokladovať dodatočne.

4. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami –  nebude sa vyžadovať

    predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

   Bude sa dokladovať dodatočne.

5. Prihlášku vložte do obálky a v termíne :

4.5. 2020 ( pondelok) alebo 18.5.2020 od 14:00 do 18:00 vhoďte do schránky vo vestibule vašej MŠ, prípadne dajte p. uč. vo Vašej MŠ.  

6. Pri vchádzaní do vestibulu MŠ prosíme o dodržanie hygienických pravidiel, t.j. rúško, vlastné pero, vstupovať po jednom .

8. Prihlášku – sken môžete poslať aj on-line na : ada.majsniarova@gmail.com, alebo poštou na ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov , Lietavská Svinná 105, 013 11 , Lietavská Svinná – Babkov. Poprosíme do 29.5.2020

Varianta 2.:

Pre tých , ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku a vytlačiť:

1. V dňoch 4.5.( pondelok) od 14:00 h do 18:00h a18 .5.(pondelok) od 14:00 h do 18:00 h (budú vo vestibule   MŠ Lietavská Svinná a MŠ Babkov pripravené všetky potrebné tlačivá: prihláška, …..

2. Vyzdvihnite si ich, vyplňte ich a podpíšte. Opäť prosíme o dodržanie hygienických zásad t.j. : ochranné rúško, vlastné pero, vstupovať po jednom .

3. Všetky tieto dokumenty vložte do obálky a v termíne 4.5.( pondelok) od 14:00 h do 18:00h a18 .5.(pondelok) od 14:00 h do 18:00 h  vhoďte do schránky vo vestibule MŠ Lietavská Svinná alebo MŠ Babkov ( schránka s nápisom Prihláška )

Kritéria na prijatie do našich MŠ Už boli zverejnené v ozname o prijatí.

Pokiaľ potrebuje ďalšie informácie , kontaktujte nás na : 0914 101 501 – p. uč. Kasáková, alebo ada.majsniarova@gmail.com, alebo jarmilakasakova@azet.sk

                       Ďakujeme za spoluprácu  .