Ponuka práce

ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná č.105,013 11 Lietavská Svinná – Babkov prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie

na pozíciu zástupkyne RŠ pre MŠ.

Termín nástupu : 1.9.2020 Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky: 1) odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov 2) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v predškolskom zariadení  3) komunikatívnosť uchádzača, jeho schopnosť samostatne riešiť  problémové situácie a rozhodovať vo veciach v zmysle náplne práce zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ  4) bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5) zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o prijatie do zamestnania • kópie dokladov o vzdelaní • štruktúrovaný životopis, • súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady posielajte  na hore uvedenú adresu školy, resp. e-mailovú adresu : ada.majsniarova@gmail.com Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Majsniarová tel. číslo: 0910 951 380, 041/5688633