Prijímanie do MŠ

Zápis detí do MŠ na školský rok  2021/2022

Riaditeľka ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že zápis do MŠ Lietavská Svinná a MŠ Babkov – elokované pracovisko sa uskutoční od 3.5.2021  do 24.5.2021.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia sa vírusu COVID -19 rodičia si môžu žiadosť o prijatie do MŠ stiahnuť na web stránke ZŠ s MŠ : zsls.sk – priamo v článku v odkaze, alebo v časti tlačivá na stiahnutie. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť aj osobne vo svojej MŠ.

Prihláška do MŠ – žiadosť – odkaz

Žiadosť rodičia vypíšu a pošlú :

1. mailom na adresu : zsls@azet.sk

2. poštou na adresu : ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov , Lietavská Svinná 105,

    013 11 Lietavská Svinná – Babkov

3. prinesú osobne do MŠ ( Prosíme dodržať aktuálne opatrenia)

Rozhodnutie o prijatí dostanú rodičia elektronicky – uveďte správne e-mail, alebo si prevezmú osobne dňa 15. -16. júna 2021.

Legisatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti  v súlade s  §59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a vyhlšky č. 308/2009 Z.z. Pri pijímaní do MŠ sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

• dieťa od troch rokov veku, vynímočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenie dvoch rokov veku

• pre dieťa , ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie  povinné

• Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania

Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/ zákonných zástupcov detí starších ako 3 roky.

                                                                                                        RŠ