Krúžky

Záujmové útvary v školskom roku 2017/2018

V tomto školskom roku na našej škole pracujú štyri ZÚ:

Hudobno – dramatický krúžok pracuje pod vedením p. učiteľky E. Haskovej v pondelok od 14:00. V hudobno – dramatickom krúžku rozvíjame talentové schopnosti detí po stránke pohybovej a dramatickej. Deti si pripravujú   dramatické vystúpenia, s ktorými sa prezentujú na školských akciách DSC03405a na verejnosti ( Vianočná besiedka, Deň matiek), čo pomáha nadobúdať ich sebavedomie, odbúrava trému a stres, ktorý je problematický aj v ďalšom živote.

Šikovné ruky pracujú pod vedením p. učiteľky V. Sivej v utorok od 14:00.  Na tomto krúžku rozvíjame u detí zručnosť, praktickú a umeleckú tvorivosť. Deti si osvojujú rôzne pracovné a výtvarné techniky , uplatňujú pri tvorbe vlastnú fantáziu. Učia sa správne používať techniku Lepenia, strihania, skladať papier do tvarov. Posilňujú dôkladnosť, presnosť, precíznosť DSC01070a iné vôľové vlastnosti, ako aj tendenciu dokončiť svoju prácu.  Výtvory šikovných detí, ktoré krúžok navštevujú majú možnosť rodičia vidieť v priestoroch ZŠ.

Fotografia0038Turisticko – prírodovedný krúžok pracuje pod vedením p. učiteľky E. Hrtánkovej v stredu od 14:00. Krúžok je zameraný na poznávanie okolia školy, spoznávanie prírody v okolí školy. Činnosť krúžku podporuje u detí vzťah k prírode, svojmu najbližšiemu okoliu, rozvíja vzťah k ochrane prírody, podporuje regionálnu výchovu.  Buduje vzťah žiakov k turizmu a k zdravému životnému štýlu – aktívny pobyt v prírode. 

Športoviny pracujú pod vedením p. učiteľky Adriany Majsniarovej vo štvrtok od 14:00. Krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností v športových hrách (basketbal, vybíjaná, florbal, frisbee, futbal,) , atletike, gymnastike a turistike. Činnosť športového krúžku podporuje morálny a emocionálny vývin, prehlbuje u detí postoj k zdravému životnému štýlu, vštepuje im zdravú súťaživosť, formuje správanie sa v kolektíve.DSC01585