Krúžky

Záujmové útvary v školskom roku 2018/2019

V tomto školskom roku na našej škole pracujú štyri ZÚ ( organizované ZŠ s MŠ):

Hudobno – dramatický krúžok pracuje pod vedením p. učiteľky E. Haskovej v stredu od 14:00. V hudobno – dramatickom krúžku rozvíjame talentové schopnosti detí po stránke hudobnej a dramatickej. Deti si pripravujú   dramatické vystúpenia, s ktorými sa prezentujú na školských akciách a na verejnosti ( Vianočný a veľkonočný muzikál, Deň matiek, vystúpenia pre MŠ vianočný muzikál), čo pomáha nadobúdať ich sebavedomie, odbúrava trému a stres, ktorý je problematický aj v ďalšom živote.

Výtvarný krúžok pracuje pod vedením p. učiteľky V. Sivej v piatok od 14:00.  Na tomto krúžku rozvíjame u detí zručnosť, praktickú a umeleckú tvorivosť. Deti si osvojujú rôzne pracovné a výtvarné techniky , uplatňujú pri tvorbe vlastnú fantáziu. Učia sa správne používať techniku Lepenia, strihania, skladať papier do tvarov. Posilňujú dôkladnosť, presnosť, precíznosť DSC01070a iné vôľové vlastnosti, ako aj tendenciu dokončiť svoju prácu.  Výtvory šikovných detí, ktoré krúžok navštevujú majú možnosť rodičia vidieť v priestoroch ZŠ.

Fotografia0038

 

Turisticko – prírodovedný krúžok pracuje pod vedením p. učiteľky E. Hrtánkovej v utorok od 14:00. Krúžok je zameraný na poznávanie okolia školy, spoznávanie prírody v okolí školy. Činnosť krúžku podporuje u detí vzťah k prírode, svojmu najbližšiemu okoliu, rozvíja vzťah k ochrane prírody, podporuje regionálnu výchovu.  Buduje vzťah žiakov k turizmu a k zdravému životnému štýlu – aktívny pobyt v prírode. 

DSC01585Športoviny pracujú pod vedením p. učiteľky A. Majsniarovej v pondelok od 14:00. Krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností v športových hrách (basketbal, vybíjaná, florbal, frisbee, futbal,) , atletike, gymnastike a turistike. Činnosť športového krúžku podporuje morálny a emocionálny vývin, prehlbuje u detí postoj k zdravému životnému štýlu, vštepuje im zdravú súťaživosť, formuje správanie sa v kolektíve.

Okrem  týchto ZU pracuje na škole ZUŠ  – odbor tanečný . Tento vedie p.uč. J. Baránková. Deti sa pod vedením skúsenej trénerky rozvíjajú v oblasti tanca, nacvičujú tanečné vystúpenia s ktorými sa budú prezentovať na verejnosti.