Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy pri ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov pracuje v  zložení :

1. Daniel Ďuriak – delegovaný zriaďovateľom, predseda rady školy

2. Ing. Michal Masný –  delegovaný zriaďovateľom

3. Ing. Juraj Sedliak – delegovaný zriaďovateľom

4. Mgr. Eva Hrtánková – zástupca zamestnancov, PG zam. ZŠ, tajomník

5. Mgr. Martina Súlovcová – zástupca zamestnancov, PG zam. MŠ

6. Daniela Košová – zástupca nepedagogických zamestnancov

7. Katarína Singerová – zástupca rodičov ZŠ

8. Ing. Veronika Šplhová – zástupca rodičov MŠ Lietavská Svinná

9. Michaela Makuková – zástupca rodičov MŠ Lietavská Svinná 

Rada školy zasadá spravidla 3-4 – krát ročne. Rieši aktuálne problémy ZŠ s MŠ, kontroluje prácu vedenia , prerokúva a schvaľuje dôležité dokumenty ZŠ s MŠ ( ŠKVP, školský poriadok, smernice,…)