Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy pri ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov pracuje v  zložení :

1. Daniel Ďuriak – zástupca rodičov ZŠ, predseda rady školy

2. Mgr. Monika Hriníková – zástupca rodičov MŠ Lietavská Svinná

3. Ľubica Cibulková – zástupca rodičov MŠ Babkov

4. Ing. Ivan Feik – zástupca zriaďovateľa

5. Ing. Tomáš Masný – zástupca zriaďovateľa

6. Monika Ševčíková  – zástupca zriaďovateľa

7. Mgr. Eva Hrtánková – zástupca zamestnancov , PG. zam. ZŠ

8. Mgr. Andrea Hrtánková – zástupca zamestnancov, PG. zam MŠ

9. Daniela Košová – zástupca nepedagogických zamestnancov

Rada školy zasadá spravidla 3-4 – krát ročne. Rieši aktuálne problémy ZŠ s MŠ, kontroluje prácu vedenia , prerokúva a schvaľuje dôležité dokumenty ZŠ s MŠ ( ŠKVP, školský poriadok, smernice,…)