Smernica ŠJ -Pokyn k úhradám a vyúčtovaní stravného v ŠJ

Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov

tel.c. +421 041 5688633,0910951380, e-mail: zsls@azet.sk

Smernica č. : 01/2018

Vnútorná smernica

Pokyn k úhradám a vyúčtovaní stravného v školskej jedálni

Platnosť : 01.04.2018

Vypracovala : Ing. Drahomíra Štaffenová     – vedúca ŠJ

Schválila: Mgr. Adriana Majsniarová – riaditeľka školy

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Táto vnútorná smernica upravuje podmienky a postup pri úhradách a vyúčtovaní stravného v školskej jedálni ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov.

Článok 2

Úhrada nákladov na stravovanie a vrátenie preplatku

  1. Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred od 15.-tého do 30.-tého dňa v mesiaci a to :

a/  formou poštového peňažného poukazu

b/ trvalým príkazom

c/ prevodom

Ak stravník uhrádza stravu iným spôsobom ako poštovou poukážkou – prevodom z banky, je potrebné vykonať platbu aspoň tri dni pred posledným pracovným dňom v mesiaci, aby platba prešla včas na účet ŠJ. Stravník, ktorý nebude mať včas uhradenú stravu , nemôže byť prihlásený v prvý deň v mesiaci na stravu. Prihlásený bude opäť až vtedy, keď strava bude preukázateľne zaplatená. Ak platí rodič stravu priamo zo svojho účtu uvádza meno žiaka – stravníka(nie rodiča) a variabilný symbol z poštovej poukážky.

  1. Stravník (rodič), ktorý hradí stravu zo svojho účtu, poštovou poukážkou, alebo priamo vkladom do banky, po ukončení stravovania sa v školskej jedálni, si musí písomne požiadať o vrátenie preplatku, kde poskytne číslo účtu, na ktorý mu má byť preplatok vrátený. Žiadosť o vrátenie preplatku je zverejnená na internete – web stránka školy, alebo prístupná u vedúcej školskej jedálne (príloha smernice)
  1. Stravník (rodič) je povinný nahlásiť školskej jedálni, že sa nebude stravovať vždy deň vopred v prípade ZŠ alebo do 7:45 v daný deň pri deťoch MŠ a to telefonicky alebo osobne v školskej jedálni.
  1. Ak stravník(rodič) nepožiada písomne o vrátenie preplatku, bude stravník(rodič) upozornený na túto skutočnosť vedúcou školskej jedálne.
  1. Ak stravník nepožiada o vrátenie preplatku písomne, ani neposkytol číslo účtu, na ktorý mu má byť preplatok vrátený a ani iným spôsobom nespolupracoval vo veci vrátenia preplatku, ZŠ s MŠ bude postupovať podľa ustanovenia 107 Občianského zákonníka, podľa ktorého sa právo na vydanie plnenia vrátenia preplatku premlčí za tri roky.
  1. Po uplynutí trojročnej premlčacej doby si môže ZŠ s MŠ tieto preplatky stravného použiť na prevádzkové účely ( prednostne na prevádzkové potreby školskej jedálne).

Záverečné ustanovenia

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.04.2018

 

Mgr. Adriana Majsniarová                                                                                                   riaditeľka ZŠ s MŠ

 

Prílohy : Žiadosť o vrátenie preplatku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………………………dňa……………………… .