Štruktúra ZŠ s MŠ, personálne obsadenie v šk. roku 2018/2019

ZŠ s MŠ sa skladá z :foto - škola -nové

♦    Základnej školy Lietavská Svinná

♦    Materskej školy Lietavská Svinná

♦    Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ  Lietavská Svinná

♦   Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Lietavská Svinná

♦   Materskej školy Babkov – elokované pracovisko

♦  Školskej jedálne pri MŠ Babkov

Personálne obsadenie v školskom roku 2018/2019 :

riaditeľka ZŠ s MŠ – štatutár : Mgr. Adriana Majsniarová

zástupkyňa pre MŠ – zástupca štatutára : Jarmila Kasáková

vedúca ŠJ : Ing. Drahomíra Štaffenová

Základná škola :  I. trieda – Mgr. Viera Sivá                   

                                      II. trieda – Mgr. Eva Hrtánková

                                     III. trieda -Mgr. Adriana Majsniarová

                                    IV. trieda- Mgr. Erika Hasková

                                    NBV – Mgr. Daniel Šedík

Školský klub detí : I.oddelenie -Gabriela Súkeníková (1. roč.+4. roč.)

                                        II. oddelenie – Iveta Paraíková ( 2.roč. + 3.roč.)

MŠ  Liet. Svinná : Lienky – Mgr. Andrea Krčová,

                                                          Bc. Mária Harmatová

                                  Motýliky – Jarmila Kasáková,

                                                          Mgr. Andrea Hrtánková

ŠJ Liet. Svinná : Helena Sedliaková, Daniela Košová

THP zam. Liet. Svinná : Helena Dolinajcová -škol.,uprat. ZŠ,

Helena Sedliaková – uprat. MŠ

Vladimír Káčer, Daniel Sajda-kuriči

MŠ Babkov :  Danica Gerešová, Mgr. Katarína Hanulíková 

ŠJ Babkov : Ľubica Brezániová

THP zam. Babkov : Marta Šimunová – škol.,uprat.

Vladimír Káčer – kurič