Štruktúra ZŠ s MŠ, personálne obsadenie v šk. roku 2019/2020

ZŠ s MŠ sa skladá z :foto - škola -nové

♦    Základnej školy Lietavská Svinná

♦    Materskej školy Lietavská Svinná

♦    Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ  Lietavská Svinná

♦   Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Lietavská Svinná

♦   Materskej školy Babkov – elokované pracovisko

♦  Školskej jedálne pri MŠ Babkov

Personálne obsadenie v školskom roku 2019/2020 :

riaditeľka ZŠ s MŠ – štatutár : Mgr. Adriana Majsniarová

zástupkyňa pre MŠ – zástupca štatutára : Jarmila Kasáková

vedúca ŠJ : Ing. Drahomíra Štaffenová

Základná škola :  I. trieda – Mgr. Viera Sivá                   

                                    II. trieda – Mgr. Anna Bayerová

                                    III. trieda -Mgr. Eva Hrtánková

                                    IV. trieda- Mgr. Adriana Majsniarová

                                    NBV – Mgr. Daniel Šedík

Školský klub detí : I.oddelenie -Gabriela Súkeníková (1. roč.+2. roč.)

                                        II. oddelenie – Iveta Paraíková ( 3.roč. + 4.roč.)

MŠ  Liet. Svinná : Lienky – Mgr. Andrea Krčová, – tr.uč.

                                                          Mgr. Ivana Dreveňáková

                                  Motýliky – Mgr. Andrea Hrtánková – tr. uč.

                                                          Jarmila Kasáková

ŠJ Liet. Svinná : Helena Sedliaková, Daniela Košová

THP zam. Liet. Svinná : Helena Dolinajcová -škol.,uprat. ZŠ,

Helena Sedliaková – uprat. MŠ

Vladimír Káčer, Daniel Sajda-kuriči

MŠ Babkov :    Mgr. Katarína Hanulíková – tr. uč.

  Danica Gerešová

ŠJ Babkov : Ľubica Brezániová

THP zam. Babkov : Marta Šimunová – škol.,uprat.

Vladimír Káčer – kurič