Štruktúra ZŠ s MŠ, personálne obsadenie v šk. roku 2020/2021

ZŠ s MŠ sa skladá z :foto - škola -nové

♦    Základnej školy Lietavská Svinná

♦    Materskej školy Lietavská Svinná

♦    Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ  Lietavská Svinná

♦   Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Lietavská Svinná

♦   Materskej školy Babkov – elokované pracovisko

♦  Školskej jedálne pri MŠ Babkov

Personálne obsadenie v školskom roku 2020/2021 :

riaditeľka ZŠ s MŠ – štatutár : Mgr. Adriana Majsniarová

zástupkyňa pre MŠ – zástupca štatutára : Jarmila Kasáková

vedúca ŠJ : Ing. Drahomíra Štaffenová

Základná škola :     I. trieda – Mgr.  Miroslava Závodská                  

                                    II. trieda – Mgr. Viera Sivá

                                    III. trieda -Mgr. Adriana Majsniarová

                                    IV. trieda- Mgr. Eva Hrtánková

                                    NBV – Mgr. Daniel Šedík

Školský klub detí : I.oddelenie -Gabriela Súkeníková (2. roč.+3. roč.)

                                    II. oddelenie – Iveta Paraíková ( 1.roč. + 4.roč.)

MŠ  Liet. Svinná : Lienky –  Mgr. Andrea Krčová – tr. uč.

                                                 Bc. Martina Súlovcová                                                        

                                  Motýliky – Jarmila Kasáková – tr. uč.

                                                        Bc. Katarína Slučiková

                                                          

ŠJ Liet. Svinná : Helena Sedliaková, Daniela Košová

THP zam. Liet. Svinná : Helena Dolinajcová -škol.,uprat. ZŠ,

Helena Sedliaková – uprat. MŠ

Vladimír Káčer, Daniel Sajda-kuriči

MŠ Babkov :    Mgr. Katarína Hanulíková – tr. uč.

                              Danica Gerešová

ŠJ Babkov : Ľubica Brezániová

THP zam. Babkov : Marta Šimunová – škol.,uprat.

Vladimír Káčer – kurič