Štruktúra ZŠ s MŠ, personálne obsadenie v šk. roku 2022/2023

ZŠ s MŠ sa skladá z :foto - škola -nové

♦    Základnej školy Lietavská Svinná

♦    Materskej školy Lietavská Svinná

♦    Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ  Lietavská Svinná

♦   Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Lietavská Svinná

♦   Materskej školy Babkov – elokované pracovisko

♦  Školskej jedálne pri MŠ Babkov

Personálne obsadenie v školskom roku 2021/2022 :

riaditeľka ZŠ s MŠ – štatutár : Mgr. Adriana Majsniarová

zástupkyňa pre MŠ – zástupca štatutára : Elena Hodasová

vedúca ŠJ : Ing. Drahomíra Štaffenová

Základná škola :     I. trieda – Mgr. Miroslava Závodská                 

                                    III. trieda – Mgr. Adriana Majsniarová

                                    IV. trieda -Mgr. Eva Hrtánková

                                    NBV – Mgr. Daniel Šedík

                                    

Školský klub detí : I.oddelenie -Gabriela Súkeníková (1. roč.+4. roč.)

                                    II. oddelenie – Iveta Paraíková ( 3. roč.)

MŠ  Liet. Svinná : Lienky –   Mgr. Martina Súlovcová  – tr.uč.

                                                   Mgr. Andrea Krčová                                                    

                                  Motýliky – p. Elena Hodasová – tr. uč. 

                                                     p. Simona Fujdiaková

                                                          

ŠJ Liet. Svinná : Helena Sedliaková, Daniela Košová

THP zam. Liet. Svinná : Helena Dolinajcová -škol.,uprat. ZŠ,

Helena Sedliaková – uprat. MŠ

Vladimír Káčer-kurič

MŠ Babkov : Lienky    Mgr. Katarína Hanulíková – tr. uč.

                                          Bc. Stanislava Špiláková

ŠJ Babkov : Ľubica Brezániová

THP zam. Babkov : Marta Šimunová – škol.,uprat.

Vladimír Káčer – kurič