Projekty

Logo_EU_ASFEU_OPV_2

„Chceme učiť moderne“

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufiinancovaný zo zdrojov EU

Strategický cieľ projektu : Inováciou metód a prostriedkov skvalitniť výstupy vzdelávania Základnej školy s materskou školou v Lietavskej Svinnej – Babkov pre aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti.

Cieľová skupina projektu : 47 žiakov základnej školy primárneho vzdelávania a 6 pedagogických zamestnancov

Výška nenávratného príspevku : 101 841 EUR

Miesto realizácie :  ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov , Lietavská Svinná č. 105 , 013 11 Lietavská Lúčka

Aktivity projektu : 1.1. Učíme moderne slovenský jazyk, anglický jazyk a vlastivedu

2.1 Radi čítame

3.1 Zdravé, vzdelané a tvorivé deti

Realizácia projektu:  05/2012 – 04/2014 , hlavné a podporné aktivity boli ukončené 05/2014. (riadne ukončenie projektu 03/2015) V súčasnosti prebieha monitorovacie obdobie.

♦ ♦ ♦

thumbDigiškola

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – v rámci projektu škola získala ďalšie vybavenie IKT.

♦ ♦ ♦

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecne – vzdelávacie predmetyďalší projekt, ktorý nám poskytol IKT techniku.

♦ ♦ ♦

 Projekty v oblasti anglického jazyka : Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka ZŠ, v oblasti telesnej výchovy : Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy.

♦ ♦ ♦

etwiningeTwining –Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl.

V rámci tohto projektu pani učiteľky spolu so žiakmi vytvárajú projekty, na ktorých spolupracujú so školami v rámci Európskej únie. Spájajú sa pomocou internetu. Úspešné boli dva vytvorené projekty: žiaci II. Triedy pod vedením pani učiteľky Sivej, v spolupráci so Základní školou Kňežice, okr. Nymburk vytvorili projekt : Vitaj v mojej obci, v ktorom kamarátom z ČR predstavili našu obec a región, žiaci III. triedy pod vedením pani učiteľky Hrtánkovej spolupracovali so ZŠ s MŠ Ostrava – Zábřeh na projekte : Život v našom lese.

prvá školaMoja prvá škola, ktorý je zameraný práve na malotriedne školy ako sme my.

 

Záložka do knihy spája školy

 Detský čin roka

 Škola podporujúca zdravie.

Práca v projektoch je veľmi náročná najmä na malej škole ako je naša. Znamená pre žiakov, ale najmä pre učiteľov množstvo hodín práce , nápadov , tvorivého ducha,  ale prináša možnosť získať financie mimo rozpočtu, pomôcky a nové materiálne vybavenie a najmä poskytuje inovatívne spôsoby práce.

Chceme zdravé a hravé deti je náš vnútroškolský projekt zameraný na zdravý životný štýl. Pani vychovávateľka Paraíková každoročne vypracuje harmonogram aktivít – školská olympiáda, maratón, beh pre mamičku, deň plný zábavy, besedy o zdravom stravovaní a zdravom životnom štýle. Všetky aktivity podporujú fyzickú aktivitu detí a budujú u nich vzťah k pohybovým aktivitám.

Škola je tiež zapojená do projektov Mlieko pre školy v Európskej únii – poskytujeme mliečne výrobky dotované EU a Školské ovocie – poskytuje žiakom ovocie, ovocné šťavy dotované EU. Sme tiež zapojený do projektu Olejománia – zber odpadového kuchynského oleja.