ŠJ Babkov

Vedúca ŠJ: Ing. Štaffenová Drahomíra (Po, Str, Pia)

Školská jedáleň:  t. č. 041/5688633

Hlavná kuchárka: Brezániová Ľubica

V zariadení školského stravovania sa zabezpečuje zdravá výživa detí v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach. Výroba jedál v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa materiálno – spotrebných noriem pre školské stravovanie, receptúr pre diétne stravovanie a podľa charakteristiky príslušnej územnej oblasti. Jedálny lístok je pripravovaný v súlade so zásadami zostavovania jedálnych lístkov a podľa odporúčaných výživových dávok pre materské školy. V jedálnom lístku nesmú chýbať šaláty z čerstvej zeleniny minimálne 2 x do týždňa, ovocie rovnako 2 x do týždňa a taktiež sme sa zapojili do projektu „Školské mlieko“, ktorý nám finančne pomáha zabezpečovať dostatočné množstvo mlieka a mliečnych výrobkov pre našich stravníkov.

Organizácia výdaja stravy

9:00 – výdaj desiaty

11:30 – výdaj stravy pre cudzích stravníkov (do vlastných obedárov)

11:45 – výdaj obedu

14:30- výdaj olovrantu

Odhlasovanie stravy

Deti odhlasovať vždy do 7:45 ráno v daný deň

Prosíme o presné dodržiavanie týchto pokynov v rámci bezproblémového chodu prevádzky. Taktiež  predídeme prípadným nezrovnalostiam!

Výška stravného

Naša školská jedáleň je od novembra 2011 zaradená do 3 finančného pásma nákladov na nákup potravín a úhradu za stravovanie. Výška stravného pre jednotlivé vekové kategórie na jedno jedlo je stanovená nasledovne:

MŠ                                        1,19 €

MŠ- hmotná núdza         0,19 €

Zamestnanci                      1,19 €

Cudzí stravníci                   2,64 € (strava 1,19 + réžia 1,45)

Platba stravného

Platba stravného

Šeky na stravné sú vydávané vždy na mesiac dopredu, nakoľko dieťa musí mať zaplatenú stravu ešte predtým ako začne mesačné stravovacie obdobie (napr. február zaplatený do konca januára). Približne okolo 10. dňa v mesiaci sú šeky spracované a vydané a termín splatnosti máte do posledného dňa v mesiaci. V prípade opakovaného neakceptovania tohto pravidla budeme nútení dieťaťu neposkytnúť stravu.

 

Neodstravované (odhlásené!) obedy sa odrátavajú až v ďalšom mesiaci (napr. chýbanie v januári sa odráta v šeku na mesiac marec)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 041/5688633

Kolektív ŠJ