Profil školy

logoSúčasnosť ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov

„ Škola nech je miestom ľúbezným,  vábiacim oči vnútri i z vonku, príťažlivým, aby sa žiaci v škole tešili a chápali, že to čo sa učia budú môcť využiť v každodennom živote.“ (J.A.Komenský)

Toto je motto, ktoré sme si zvolili v novom školskom vzdelávacom programe, a ktorého myšlienka sprevádza našu prácu. Hlavným cieľom školy je :

     Vychovať absolventa, ktorý by mal byť slobodný, zodpovedný, pripravený na celoživotné vzdelávanie. Mal by tvorivo myslieť, starať sa o svoje zdravie, ctiť si rodičov, ľudí, svoju krajinu, svoj región. Mal by vedieť pracovať s informáciami a začať sa vzdelávať v jednom svetovom jazyku.

V súčasnosti školu navštevuje 43 žiakov z Lietavskej Svinnej a Babkova. Škola poskytuje primárne vzdelávanie, t.j. sme neplnoorganizovanou školou s 3 triedami a 2 oddeleniami školského klubu detí. O výchovu a vzdelávanie detí sa starajú kvalifikovaní pedagogickí pracovníci:  Mgr. Eva Hrtánková, Mgr. Miroslava Závodská a Mgr. Adriana Majsniarová. Náboženskú výchovu vyučuje Mgr. Daniel Šedík. Anglický jazyk vyučujú  Mgr. Adriana Majsniarová a Mgr. Eva Hrtánková.  V školskom klube detí pracuje p. Iveta Paraíková a p. Gabriela Súkeníková. Vyučujeme podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý sme si spoločne vytvorili.

Materiálne vybavenie školy

Škola je jednoposchodová budova. Na prízemí sa nachádza jedna učebňa, šatne pre žiakov, telocvičňa – cvičebňa a školská jedáleň. Na prvom poschodí sú umiestnené tri učebne, počítačová učebňa, knižnica, zborovňa a kancelárie .   Škola má zriadenú počítačovú učebňu (14 počítačov) s dataprojektorom. Tri triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, multifunkčným zariadením, vizualizérom. V triedach majú učitelia k dispozícii dataprojektory. V dvoch triedach sa nachádzajú labkaby – nabíjacie zdroje, v ktorých sú umiestnené  notebooky pre žiakov.  Každý učiteľ má k dispozícii notebook so softvérom na tvorbu prezentácií a výučbových materiálov na interaktívnej tabuli. Na vyučovanie telesnej výchovy využívame telocvičňu – cvičebňu a multifunkčné ihrisko. Priestory školy máme zrekonštruované , máme novú, zateplenú strechu, plastové okná a dvere, z časti je budova zateplená, boli zrekonštruované sociálne zariadenia, vymaľované všetky učebne a chodba. Priestory školy si skrášľujeme kvetinovou výzdobou a prácami detí. Žiaci majú k dispozícii aj dobre vybavenú školskú knižnicu..

Ďalšie aktivity školy 

Aktivít počas školského roka máme veľa. Medzi najobľúbenejšie patria Škola v prírode, ktorú zvyčajne organizujme aj s plaveckým kurzom, Mikuláš, Karneval, MDD, Vianočná besiedka, Noc v škole, Valentínska pošta, Deň Zeme, návštevy divadelných predstavení a koncertov, Kurz dopravnej výchovy, Deň matiek a mnohé iné.

Na škole pracujú v tomto školskom roku štyri krúžky. Spolupracujeme aj so Súkromnou základnou umeleckou školou z Lietavskej Lúčky – odbor tanec, spev, hra na hudobných nástrojoch.

Spolupracujeme s DHZ z Lietavskej Svinnej, turistami , kultúrnou komisiou OZ a ďalšími subjektami v obci.

Tak toto je naša malá školička v skratke. Dalo by sa o nej písať ešte dlho a veľa. Každý deň v nej prinesie niečo nové.  Možno niečo zaujímavé a veselé a možno aj niečo nudné a smutné. Ale určite môžem napísať, že sa v nej všetci radi stretávame. My učitelia, aby sme odovzdali našim deťom vedomosti, zručnosti, ale aj kus srdca. Žiaci, aby  sa  niečo nové naučili, zahrali, spoznali nových kamarátov a najmä pripravili na cestu životom.

Mgr. Adriana Majsniarová – riaditeľka ZŠ s MŠ