Informácie o nástupe do školy – aktuálne

Aktuálne informácie k začiatku školského roka 2021/2022

Čo je potrebné urobiť pred nástupom do školy v školskom roku 2021/2022

– prehľad pre zákonného zástupcu

Ministerstvo školstva zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení ÚVZ SR. Manuál sa vzťahuje na všetky školy za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach www.minedu.sk/skolsky-semafor/

V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov pred nástupom do školy v školskom roku 2021/20222 sa odporúča absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie je však dobrovoľné. Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov, nebudú sa zatvárať celoplošne. Vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, v ktorých sa vyskytne pozitívny prípad, nie celá škola.

PREHĽAD  OPATRENÍ

Bezpríznakovosť Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
Testovanie žiakov Testovanie je dobrovoľné Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí. každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane zdarma sadu 25 ks testov na domáce testovanie,zisťovanie záujmu o samotesty od 23. 8. 2021 do 25. 8. 2021 do 18:00 h prostredníctvom školy – pošlite cez Bezkriedy záujem – oznamškola určí termín prevzatia testov rodičmi po ich dodaní,možnosť Ag samotestov môžu využiť všetci žiaci, aj tí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, aj zaočkovaní, V prípade pozitívneho výsledku  Ag testom: žiak zostáva doma,rodič kontaktuje detského lekára o pozitívnom Ag teste,rodič informuje školu o pozitívnom teste dieťaťa.
Prerušovanie vyučovania v triedach Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19 pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka zostáva v karanténe len tento žiak, jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča potvrdí ochorenie na COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.
Výnimky z karantény   Môžu si uplatniť: žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dníplne zaočkovaní žiaci,žiaci zaočkovaní 1.dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 Oznámenie o výnimke z karantény
Ospravedlnenie dochádzky Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zníženú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
OČR Rodič má nárok na ošetrovné ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodne o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
Používanie rúška Je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Žiak ZŠ a zamestnanec školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (vyhláška ÚVZ SR).
   

PREHĽAD pre rodičov

 1. Pri prvom nástupe do školy dňa 2.septembra 2021 je potrebné odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1): 

  • v papierovej forme – tlačivo si môžete vytlačiť sami (Príloha č.1) alebo vyzdvihnúť pri vchode do ZŠ od 26. 8. 2021 v čase od 7:00 do 14:00, odovzdať pri nástupe dieťaťa  do školy 2. septembra 2021 triednej učiteľke

4. Nahlásiť do 25. 8. 2021 do 18,00 hod. cez náš portál Bezkriedy ( máte tam správu) prípadný záujem o sadu Ag samotestov – testovanie je dobrovoľné.

5. Vyplniť a 3.9.2021 odovzdať triednej učiteľke  tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č.2) – každý žiak ho dostane v papierovej podobe dňa 2. 9. 2021.