Všetky príspevky Ada Majsniarova

Prijímanie detí do MŠ – oznam

Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov

tel.c. +421 041 5688633,0910951380, e-mail: zsls@azet.sk

O Z N A M

o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ

    Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v zmysle§59 zákona č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z o materskej škole a v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z o materskej škole a na základe :

►    písomnej žiadosti zákonného zástupcu

►    potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Kritéria prijímania detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • dieťa so špeciálno – výchovnými potrebami
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

Prednostne sa prijíma:  

 ► do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

► deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

► deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Tlačivo žiadosti je k dispozícii v každej materskej škole a na webovom sídle:

www.zsls.sk – v sekcii tlačivá na stiahnutie

Alebo v odkaze : Prihláška do MŠ

 Vypísané a lekárom potvrdené žiadosti doručia rodičia / osobne, poštou,emailom/ do príslušnej  materskej školy, alebo riaditeľke školy v čase 

30.04.2019 – 31.05.2019

Rozhodnutia si vyzdvihnú rodičia v materskej škole 10.06.2019

Chrípkové prázdniny – 12.2. – 18.2. (nástup do školy 19.2. utorok)

OZNAM 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že  na základe rozhodnutia RUVZ v Žiline  je prerušená prevádzka v ZŠ Lietavská Svinná

od 12.02.2019 do 18.02.2019. Nástup do ZŠ dňa 19.2.2019.

Odôvodnenie :

RÚVZ so sídlom v Žiline vydal rozhodnutie o zákaze činnosti – výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Lietavská Svinná, na základe telefonického oznámenia RŠ o zvýšenej chorobnosti (36,53 %).

Zákaz sa vzťahuje aj na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Darujte 2% z dane našej ZŠ s MŠ

Vážení rodičia a priatelia našej ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov

Pomôžte aj Vy robiť malé veci veľkým srdcom

Darujte v roku 2019 dve percentá dane našej ZŠ s MŠ 

  V zbierané prostriedky chceme použiť  na zlepšenie materiálneho vybavenia školy a škôlok . Zamerali by sme sa najmä na vylepšenie športovísk a oddychových zón v areáli ZŠ s MŠ – vytvorenie bezpečného priestoru pre deti. 

Postup krokov :

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
Požiadajte zamestnávateľa o vypísanie tlačív : Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie  – tlačivá Vám pošleme prostredníctvo detí, alebo si môžete vyzdvihnúť v ZŠ, vo svojich MŠ, 

alebo stiahnete v odkaze : 

potvrdenie o zaplatení dane

vyhlásenie na poskztnutie 2% z dane

Vyplnené tlačivá vráťte do školy, škôlky.
Ak tlačivá osobne odnesiete na daňový úrad, napíšte potvrdenie, že ste v prospech ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov poukázali prostredníctvom Nadácie spoločne pre región sumu …. € prineste ho do školy. 
Ďakujeme !

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 31.1. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažili výhercovia triednych kôl z 2. až 4. ročníka. v dvoch kategóriách : poézia a próza.

Sme veľmi radi, že sa zapojili aj prváci, ktorí sa staršími kamarátmi nedali zahanbiť. 

Výsledky : Poézia : 1. miesto : Tobiáš  Ďuriak

                                           2. miesto : Sára Benková

                                            3. miesto : Andrej Veľas

                        Próza : 1. miesto : Ema Singerová

                                          2. miesto : Erika Líšková

                                          3. miesto : Timea Ševčíková

Blahoželáme a držíme palce v okresnom kole ! 

Viac foto : https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/pcb.2209122039150563/2209121772483923/?type=3&theater

Spevácka súťaž

Dňa 30.1.2019 sa uskutočnila v ŠKD spevácka súťaž.  Ďakujeme všetkým účastníkom za skvelé spevácke výkony. 

Najlepší : 1. miesto : Viktória Barčiaková

                      2. miesto : Timea Ševčíková

                     3. miesto : Júlia Ďuriaková

                      4. miesto : Ema Singerová

Blahoželáme !  Viac foto : https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/pcb.2209106005818833/2209105442485556/?type=3&theater

OZNAMY pre rodičov materských škôl

Oznamujeme rodičom materských škôl : 

 1. Dňa 1. 2. 2019 ( piatok) v čase polročných prázdnin budú materské školy v prevádzke
 2. Budúci týždeň t.j. od 28.1. do 31.1., bude v jednotlivých materských školách prebiehať zisťovanie záujmu o MŠ počas jarných prázdnin ( 4. marec – 8. marec 2019) Prosíme o dodržanie termínu zapisovania !  Ďakujeme. 

darujte 2% z dane našej ZŠ s MŠ

Vážení rodičia a priatelia našej školy

Pomôžte aj Vy robiť malé veci veľkým srdcom 

Venujte 2% z dane našej škole a budete vedieť, že Vaše finančné prostriedky boli použité v prospech detí našej obce. 

Zamestnanci, ale aj fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie môžu poukázať 2% zaplatenej dane v prospech niektorej organizácie.

Naša Základná škola s materskou školou sa opätovne v tomto roku uchádza o Vašu priazeň.

V roku 2018 sme vďaka Vám vyzbierali 1 305,43 € .

Finančné prostriedky boli použité podľa výšky vyzbieranej sumy v jednotlivých zariadeniach na nákup : pomôcok a zariadenia pre jednotlivé triedy MŠ, nové telocvičné náradie – lavičky, lopty, hokej,“ rebríky na rýchle nohy“, méty pre ZŠ.               

Ďakujeme ! 

Aj v roku 2019 by sme vyzbierané prostriedky použili na zlepšenie materiálneho vybavenia školy a škôlok . Zamerali by sme sa najmä na vylepšenie športovísk a oddychových zón v areáli ZŠ s MŠ.

Postup krokov :

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vypísanie tlačív : Potvrdenie o zaplatení dane
 3.            Vyhlásenie  ( tlačivá Vám pošleme prostredníctvom žiakov a detí, alebo Vám ich   poskytneme  v ZŠ, MŠ, zverejnené v odkazoch pod príspevkom, alebo v sekcii – Tlačivá na stiahnutie)
 4. Vyplnené tlačivá vráťte do školy, škôlky.
 5. Ak tlačivá osobne odnesiete na daňový úrad, napíšte potvrdenie, že ste v prospech ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov poukázali prostredníctvom Nadácie spoločne pre región sumu …. €  prineste ho do školy. 

Ďakujeme !

potvrdenie o zaplatení dane

vyhlásenie na poskytnutí 2% z dane