Všetky príspevky Ada Majsniarova

OZNAM – Cibuľníček

Milí rodičia,

ak Vaše dieťa rado spieva, tancuje prihláste ho do detského folklórneho súboru Cibuľníček. Prihlásiť sa môžete do 1.10. u svojej pani učiteľky, prípadne priamo u riaditeľky na tel. č. 0910 951 380.

Pani učiteľka Jarka, ktorá bude súbor viesť, privíta aj deti z obce, ktoré už nie sú žiakmi našej školy.

O prvom stretnutí prihlásených detí Vás budeme informovať.

Oznam pre rodičov ZŠ – nástup

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8:00 hodine ( podľa počasia pred budovou školy, alebo v budove ) .  Príchod žiakov je od 7:30 do 8:00.

Potrebné tlačivá už boli zverejnené – bezpríznakovosť , prihláška do ŠJ

Strava pre  žiakov ZŠ   bude  poskytnutá  od utorka 06. 09. 2022. ŠKD bude v prevádzke od 06.09. 2022.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov, alebo svojej pani vychovávateľky.

OZNAM pre rodičov MŠ – nástup

Materské školy začínajú prevádzku dňa 5.9. 2022 v bežnom prevádzkovom čase, t.j. od 6:30. Upozorňujeme – nástup je do 7:45 !!!!

Deti do MŠ pri nástupe potrebujú:

 • prezúvky /papučky, nie šlapky, crocsy…/
 • fľašu na vodu max.0,7l z plastu
 • náhradné oblečenie, pre prípad nehody…
 • pyžamko
 • nezabudnite : tlačivo o bezpríznakovosti
  Prosíme rodičov, aby nedávali deťom do skrinky žiadne potraviny !
  Deťom i rodičom želáme príjemný nástup a radostný pobyt v našej MŠ!

Rozhodnutie ministra _ COVID od 1.9.2022

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2022

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 1. septembra 2022

1.Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete v sekcii tlačivá na stiahnutie, alebo v odkaze – TLAČIVO

2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami školy, v ktorej sa školské vyučovanie uskutočňuje v škole (prezenčne) alebo školského zariadenia, ktoré je v prevádzke, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov. Prevádzka zariadení školského stravovania v rozsahu konzumácie jedál a nápojov sa do skončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26. februára 2022 umožňuje aj pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

3. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

4. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.

5. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 3 a 4, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

 6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona 

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

7. Škola oznámi územne príslušnému regionálnemu úradu školskej správy na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Regionálny úrad školskej správy tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

8. Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2022/12509:1-A1810 z 25. februára 2022 v znení rozhodnutia č. 2022/12509:2-A1810 z 3. marca 2022.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 dochádza k niektorým zmenám vo vzťahu k rozhodnutiu č. 2022/12509:1-A1810 z 25. februára 2022 v znení rozhodnutia č. 2022/12509:2-A1810 z 3. marca 2022.

Uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

Naďalej zostáva zachovaná vo všetkých zariadeniach školského stravovania počas vyhlásenej mimoriadnej situácie aj možnosť poskytovania stravovania pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26. februára 2022, ktorým bola vyhlásená mimoriadna situácia podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Naďalej zostáva zachovaná pre riaditeľa školy možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 poskytnúť voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Čas takto poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole s tým, že pre deti a žiakov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. Za mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa rovnako považuje naďalej aj situácia, ak príde k obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19.

Zostáva zachované aj predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Oznam školskej jedálne

Žiadame rodičov žiakov základnej školy, aby prostredníctvom zápisného lístka prihlásili svoje dieťa na stravu. Deti MŠ sú na stravu prihlásené automaticky.

Zápisný lístok : TLAČIVO – stiahnete po kliknutí na odkaz.

Zápisný lístok môžete priniesť osobne do ZŠ do od 25.8. do 31.8. 2022 v čase od 7:30 do 14:00. Prípadne neskôr po dohode číslo tel. 0910 951 380, alebo poslať na mail : drahomira.nemcova@gmail.com

OZNAM pre odchádzajúcich štvrtákov – o preplatok , ktorý Vám vznikol na stravnom môžete požiadať cestou žiadosti – TLAČIVO ŽIADOSŤ

Dôležitý oznam – ŠJ – poskytovanie dotácií na stravu

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

 1. Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke  zákonov SR: 232/2022 Z.z. – Zákon o financovaní voľného času di… – SLOV-LEX

V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
 2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov[1] (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí[2]:

 • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne[3]), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný[4].

 • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne[5]).

V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe). Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

Nakoľko v prípade detí, ktoré dovŕšili 15 rokov veku je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa nevzťahuje na rodičov týchto detí.Ak rodič dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku bude mať záujem o poskytnutie dotácie na stravu z titulu neuplatnenia si daňového bonusu, zriaďovateľ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené oznámi úradu, tak ako je uvedené vyššie.

Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ Ing. Drahomíru Štaffenovú – č. tel. 0904817542

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus a formulár na posúdenie príjmu nájdete v sekcii tlačivá na stiahnutie.

Ponuka práce

Hľadáme pani učiteľku do MŠ Babkov. Predpokladaný nástup od 1.9.2022 resp. 24.8.2022.

Požiadavky : vzdelanie podľa platnej legislatívy, flexibilnosť, samostatnosť – ide o elokované pracovisko.

Svoje CV a potrebné dokumenty poprosíme poslať na ada.majsniarova@gmail.com, alebo ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná č.105, 013 11, Lietavská Svinná – Babkov.

Viac info na tel.č. : 0910 951 380