Všetky príspevky Ada Majsniarova

Deň matiek – nedeľa 12.5.2019

Druhú májovú nedeľu majú svoj sviatok mamičky. Naši žiaci im k sviatku zablahoželali pekným programom, ktorý pod vedením pani učiteliek nacvičili.

O 14:00 potešili mamičky, staré mamy a všetkých prítomných v Babkove a o 16:00 v Lietavskej Svinnej.

Viac foto – Babkov :
https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/pcb.2360100177386081/2360098067386292/?type=3&theater
– Lietavská Svinná :
https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/pcb.2360104957385603/2360102974052468/?type=3&theater

Pomôcky – zošity, výkresy, farebné papiere na školský rok 2019/2020

Milí rodičia, blíži sa koniec školského roka a s ním aj príprava na budúci školský rok. Tak, ako každý školský rok, aj tento budeme objednávať pomôcky pre žiakov. 
Ceny sád pomôcok: pomôcky pre 2. ročník : 7,10,- eura
pomôcky pre 3. ročník : 7,10,- eura
pomôcky pre 4. ročník : 7,20,- eura
Triedne pani učiteľky budú zisťovať záujem do 23.5. ( štvrtok ).

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ

Obec Lietavská Svinná – Babkov

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu riaditeľa

Základnej školy s materskou školou,

Lietavská Svinná 105, Lietavská Svinná – Babkov

 • Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa §27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC ,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.
 • Zoznam požadovaných dokladov
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní I. atestácie, resp. jej náhrady,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (v rozsahu maximálne 4 strany),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10. 06. 2019 do 15:00 hod. na adresu: Obec Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 160, 013 11 pošta Lietavská Lúčka

Obálku označte heslom „ VK ZŠ s MŠ – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie:      Obec Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 160,

( +421 41 5688615)

V Lietavskej Svinnej, dňa 13. mája 2019                    Vladimír Jamečný

starosta obce

Slávik Slovenska – okresné kolo

Dňa 7. mája 2019 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávika Slovenska. Aj napriek veľkej a silnej konkurencii, ktorá v tejto celoslovenskej súťaži v našom regióne je, naša skvelá malá speváčka Julianka Ďuriaková bola úspešná. Okrem diplomu za účasť získala čestné uznanie. Čo pri takej prísnej porote, ktorú vedie pani Helenka Záhradníková, je veľkou poctou. 
Blahoželáme !!!
Veľká vďaka patrí aj pani učiteľke Haskovej, ktorá Julianku na súťaž pripravovala.

Beh pre mamičku

Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých mamičiek. Všetky deti mamičku ľúbia, a preto sa v utorok 7. mája 2019 snažili podať čo najlepší výkon v Behu pre mamičku. 
Všetci získali srdiečko pre svoju mamičku.
Už sa tešíme na nedeľu 12. mája. Vystúpenia detí z MŠ aj ZŠ budú o 14:00 v KD v Babkove a o 16:00 v KD v Lietavskej Svinnej.

Deň zábavy – šport a finančná gramotnosť

Bez práce nie sú koláče…túto starú slovenskú múdrosť si žiaci overili v ďalšej aktivite projektu Chceme zdravé a hravé deti. Deň zábavy sa uskutočnil dňa 2. mája 2019. Kto chcel v obchode s drobnosťami niečo nakúpiť, musel sa snažiť a získať v športových disciplínach rôzneho druhu dostatok financií – papierových peniažkov. Aj takto pripravujeme našich žiakov.

Deň Zeme

Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. My sme si ho tento rok pripomenuli neskôr.

25. 4. v ŠKD akciou : kreslenie na asfalt na tému Deň Zeme a ochrana prírody.

Viac foto na :
https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/pcb.2334529556609810/2334528983276534/?type=3&theater

V škole sme si Deň Zeme pripomenuli v piatok 26.4. rôznymi aktivitami. Štvrtáci a tretiaci prezentovali svoje projekty na danú tému. Projekty boli vytvorené v papierovej podobe – plagátiky , ale aj v programe power point. Všetky boli zaujímavé. Pani učiteľka Hrtánková nás vyskúšala z našich vedomostí o prírode a na záver sme si upratali školský dvor.

Viac foto:
https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/pcb.2334535026609263/2334533853276047/?type=3&theater

Prijímanie detí do MŠ – oznam – pripomíname

Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov

tel.c. +421 041 5688633,0910951380, e-mail: zsls@azet.sk

O Z N A M

o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ

    Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v zmysle§59 zákona č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z o materskej škole a v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z o materskej škole a na základe :

►    písomnej žiadosti zákonného zástupcu

►    potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Kritéria prijímania detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • dieťa so špeciálno – výchovnými potrebami
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

Prednostne sa prijíma:  

 ► do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

► deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

► deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Tlačivo žiadosti je k dispozícii v každej materskej škole a na webovom sídle:

www.zsls.sk – v sekcii tlačivá na stiahnutie

Alebo v odkaze : Prihláška do MŠ

 Vypísané a lekárom potvrdené žiadosti doručia rodičia / osobne, poštou,emailom/ do príslušnej  materskej školy, alebo riaditeľke školy v čase 

30.04.2019 – 31.05.2019

Rozhodnutia si vyzdvihnú rodičia v materskej škole 10.06.2019