Všetky príspevky Ada Majsniarova

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID -19 a mimoriadnej situácie

Dávame do pozornosti usmernenie ministerstva školstva, ktoré bolo zverejnené včera 10.5.2022 :

Usmernenie – celé znenie – usmernenie je umiestnené v odkaze. Stačí kliknúť.

V skratke ( pre nás ) :

  • Školský semafór je pozastavený
  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa opäť vypisuje. Vypisuje sa, keď pri nástupe do školy, resp. zariadenia ak dieťa preruší dochádzku na 3 a viac dní ( vrátane víkendov a sviatkov) Tlačivo nájdete v časti tlačivá na stiahnutie, školáci môžu poslať aj cez edupage – nemusíte vypisovať, len naklikáte.
  • Ospravedlnenie neprítomnosti : -rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní . Pri absencii viac ako 5 (žiak)/ 7 ( predškolák) sa vyžaduje Potvrdenie od lekára. U detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním sa potvrdenie nepredkladá.
  • Ranný filter : – v MŠ povinný , – v ZŠ – podľa situácie. Deti, u ktorých by boli zistené príznaky budú umiestnené v izolačnej miestnosti a rodič bude telefonicky informovaný, aby si dieťa prišiel vyzdvihnúť.

Ostatné dôležité informácie – o izolácii, zátvore a pod. nájdete v dokumente ministerstva.

9.5.2022 – Kurz dopravnej výchovy

Dňa 9.5. 2022 sme navštívili Detské dopravné ihrisko v Žiline na Nantérskej ulici. Príslušníčky mestskej polície nás poučili o pravidlách cestnej premávky a najmä o pravidlách na cestách dopravného ihriska. Najviac sa deťom praktická časť – jazdenie. Mali sme veľké šťastie, že pani policajtky nerozdávali pokuty. Asi by mnohí prišli bez vreckového.

🙂
Teoretická príprava
Príprava na jazdu
Jazdíme
A ešte jazdíme

Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=464061755523497&set=pcb.464062685523404

Beh pre mamičku

Aby sme boli zdraví a naše maminy s nami.

Aby boli vždy veselé, spokojné a šťastné odbehli sme Beh pre mamičku.

Za odbehnuté metre každý dostal symbolické srdiečko pre mamičku.

Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=464047468858259&set=pcb.464047838858222

29.4. – Deň plný zábavy

Posledný školský aprílový deň sme si spríjemnili veselou zábavou a najmä športom. Deti si „zarobili “ žetóniky v rôznych športových disciplínach a potom nakúpili v obchode s rôznymi drobnosťami.

Bolo veselo…

Nákupy
Kto bude prvý?

Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=464041408858865&set=pcb.464041768858829

Oznámenie o zápise detí do materskej školy v školskom roku 2022/2023

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov v súlade so § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z.z. o materskej škole účinnej od 1.1.2022 zverejňuje oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023. Pri prijímaní do materskej školy sa musí dodržiavať zásada :

-rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácia ( § 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z.z. )

Zápis do MŠ Lietavská Svinná a MŠ Babkov – elokované pracovisko sa uskutoční od 2.5.2022  do 24.5.2022.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy. Rodičia si môžu žiadosť stiahnuť na web stránke školy www.zsls.sk v časti tlačivá na stiahnutie, alebo vyzdvihnúť vo svojej MŠ.

Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma zákonnými zástupcami treba doručiť osobne do MŠ, prípadne poslať poštou v danom termíne.

Rozhodnutie o prijatíú neprijatí do MŠ si rodičia prídu osobne vyzdvihnúť do materskej školy v čase od od 13.6.2022 do 17.6.2022.

Kritériá prijímania detí do MŠ :

► prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.2022     a predprimárne vzdelávanie je pre ne povinné

► deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

►deti, ktoré dovŕšili 3 roky – výnimočne po dovŕšení dvoch rokov veku, podľa kapacitných podmienok školy. Tieto deti musia mať osvojené základné hygienické návyky.

►poradie prihlášok nezohráva úlohu pri prijímaní detí do MŠ

►pri posudzovaní žiadostí sa bude prihliadať na vek detí

►v prípade nenaplnenej kapacity MŠ sa prijímajú žiadosti aj v priebehu roka

V Lietavskej Svinnej dňa 25.4.2022 Mgr. Adriana Majsniarová , riaditeľka ZŠ s MŠ

Okresné kolá súťaží

Hviezdoslavovo Kubín – okresné kolo sa uskutočnilo 16.3.2022 na Radnici v Žiline. Reprezentovali nás Julianka Ďuriaková a Kristínka Urbánková. Hoci sa neumiestnili, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

Šaliansky Maťko – okresné kolo sa uskutočnilo 7.4.2022. Reprezentovala nás Vaneska Kasmanová. Ďakujeme Vaneske za reprezentáciu školy a pani učiteľke Hrtánkovej za prípravu súťažiacich a ich sprievod na súťaž.

Pytágoriáda – okresné kolo sa uskutočnilo 30.3.2022 on-line. Súťažili tretiaci a štvrtáci , ktorí postúpili zo školského kola. Výsledkovú listinu možno pozrieť na edupage. Boli úspešní aj tretiaci , aj štvrtáci. Z každej kategórie len jeden neúspešný žiak.

Deň Zeme

Každoročne si pripomíname Deň Zeme rôznymi aktivitami. Tento rok nám počasie prialo a mohli sme pracovať vonku Tento rok bol Deň Zeme na tému : Investuj do svojej Zeme. My sme investovali svoju silu, šikovnosť a vedomosti. 1. Pozbierali sme odpadky v okolí. 2. Našli sme prírodniny a súťažili sme v ich poznávaní. 3. Tretiaci tvorili plagátiky v programe Word- súťažili. 4. Štvrtáci tvorili prezentácie v programe Power Point o národných parkoch Slovenska. Deň sa nám vydaril. Aktivity pokračovali aj v ŠKD – maľovali sme na asfalt. Víťazi : Najkrajší plagátik vytvoril Lukáško Benko. Najviac prírodnín našlo a poznalo družstvo pod vedením Adelky Masnej – ďalší členovia : Miško Rybár, Lukáško Masný a Martinko Singer Blahoželáme!

Súťažné plagáty
Práca jedného z družstiev
Šikovníci – pracovníci, aby sme mali krajšie prostredie

Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=453791633217176&set=pcb.453792226550450

Prírodovedný kvíz

Pri príležitosti Svetového dňa lesníctva sa dňa 30.3. v ŠKD uskutočnil prírodovedný kvíz. Blahoželáme víťazom – foto. Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=453782016551471&set=pcb.453782109884795

Šikovnice – víťazky