Archív kategorií: Aktuality

Účelové cvičenie v prírode – OČAP

Dňa 25. 6. žiaci ZŠ pôjdu na účelové cvičenie v prírode ( OČAP)
Cvičenie bude prebiehať podľa plánu :
8.45 – 9.30 – teoretická príprava v triedach
Od 9.30 – pobyt v prírode, turistika, praktické činnosti
– návrat do budovy školy podľa skupín a rozpisu
na stravovanie
Upozorňujeme na vhodnú obuv, oblečenie – šiltovka,… do ruksaku: desiatu, pitie, pršiplášť. Ďakujeme.

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin po dohode so zriaďovateľom bude prebiehať nasledovne :

MŠ Lietavská Svinná – v prevádzke od 1.7. do 31.7. 2020 budú dve skupiny detí. Prevádzka od 6:30 do 16:00. Poplatky : 20,- eur + stravné ( predškoláci stravné neplatia) . Hygienické pravidlá podľa usmernení ministerstva školstva a ústavu verejného zdravotníctva.

MŠ Babkov – v prevádzke od 1.7. do 31.7. 2020 budú dve skupiny detí. Prevádzka od 6:40 do 15:40. Poplatky : 20,- eur + stravné ( predškoláci stravné neplatia) . Hygienické pravidlá podľa usmernení ministerstva školstva a ústavu verejného zdravotníctva.

Od 1.8. do 31.8. 2020 bude prevádzka obidvoch MŠ prerušená.

Ponuka práce

ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná č.105,013 11 Lietavská Svinná – Babkov prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie

na pozíciu zástupkyne RŠ pre MŠ.

Termín nástupu : 1.9.2020 Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky: 1) odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov 2) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v predškolskom zariadení  3) komunikatívnosť uchádzača, jeho schopnosť samostatne riešiť  problémové situácie a rozhodovať vo veciach v zmysle náplne práce zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ  4) bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5) zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o prijatie do zamestnania • kópie dokladov o vzdelaní • štruktúrovaný životopis, • súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady posielajte  na hore uvedenú adresu školy, resp. e-mailovú adresu : ada.majsniarova@gmail.com Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Majsniarová tel. číslo: 0910 951 380, 041/5688633

Prevádzka MŠ počas prázdnin

Oznam pre rodičov Materských škôl v Lietavskej Svinnej a Babkove.

Ak máte záujem o návštevu MŠ počas prázdnin ( júl ) treba sa zapísať online, alebo telefonicky u Vašej pani učiteľky. Tí , ktorí navštevujú škôlku aj priamo v MŠ. Termín : do 10.6.2020 ( streda ) Po termíne už nebudeme zapisovať.

Podmienky sú stále obmedzené, ale od 1.7. do 31.7. 2020 by sme mohli spustiť 3 skupiny detí – t.j. 2 skupiny v MŠ Lietavská Svinná ( 30 detí ) a 1 skupinu v MŠ Babkov ( 15 detí). Prevádzka stále v čase 7:00 – 16:00.

Podmienky nástupu :

  • poplatok za 1 dieťa : 20 eur ( aj predškoláci )
  • 1.7. pri nástupe preukázať, že máte uhradenú stravu ( okrem predškolákov – dotácia)

Upozornenie pre rodičov – VZN stanovuje počet detí na chod škôlky – najmenej 14 – 15 detí. Vzhľadom na aktuálny stav sme po dohode so zriaďovateľom upravili minimálny počet detí na 11. Ak klesne počet detí pod 11 – prehodnotíme fungovanie skupiny – zátvor. ( Veľké prevádzkové náklady, problém so stravnou jednotkou. )

Organizácia a podmienky výchovy a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ Lietavská Svinná do konca školského roku 2019/2020 – dodatok k prevádzkovému poriadku

Milí rodičia,

zverejňujeme dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ Lietavská Svinná – Babkov do konca školského roku 2019/2020. pri jeho tvorbe sme vychádzali z dokumentu Ministerstva školstva SR : https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-prevadzky-zakladnych-skol-aktualizovane-znenie-z-2252020/

Dokument pre našu školu – otvoríte v odkaze :

Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ Lietavská Svinná – Babkov

Prosíme rodičov, aby si dokument dôsledne prečítali. Sú v ňom všetky usmernenia a spracované všetky pokyny, ktoré treba dodržať pri nástupe do školy od 1.6.2020.

Upozorňujeme rodičov že vyučovanie a chod ŠKD nebude prebiehať bežným spôsobom.

Pri prvom nástupe do ZŠ treba priniesť vypísané vyhlásenie rodiča :

Vyhlásenie rodiča

Organizácia a podmienky vzdelávania materskej školy od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020 – prevádzkový poriadok

Milí rodičia,

zverejňujeme dokument : Organizácia a podmienky vzdelávania materskej školy od 1.6. 2020 do konca školského roku 2019/2020.

  1. Prosíme rodičov , aby si dôkladne tento dokument prečítali. Podmienky chodu MŠ sú obmedzené . Nastavené na ochranu detí aj zamestnancov.
  2. Pri tvorbe sme vychádzali z materiálu Ministerstva školstva : https://www.minedu.sk/data/att/16391.pdf
  3. Prílohy, ktoré treba vypísať pri prvom nástupe detí Vám pani učiteľka pošle mailom, alebo budú pripravené v papierovej podobe v MŠ.

Dokument otvoríte v odkaze :

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Lietavská Svinná – Babkov od 1.6.2020 do konca šk. roku 2019 /2020

Zisťovanie záujmu o návrat detí a žiakov do MŠ a ZŠ

Podľa usmernenia ministerstva školstva zisťujeme záujem o návrat do materskej školy a základnej školy.
Od 1. júna 2020 by sme opäť otvorili bránu našej školy škôlky. Nástup žiaka do školy a škôlky je na báze dobrovoľnosti a zákonný zástupca sa rozhodne, či dieťa do školy a škôlky pošle, alebo nie.
Preto Vás oslovujeme a dávame Vám otázku, či Vaše dieťa do školy, škôlky nastúpi.Nástup do MŠ si zisťujú pani učiteľky MŠ.
Nástup do ZŠ zisťujeme cestou portálu Bezkriedy.
Poprosíme o záväznú odpoveď cestou správy na Bezkriedy, alebo mailom na : ada.majsniarova@gmail.com, alebo telefonicky na 0910 951 380.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.