Archív kategorií: Aktuality

Z rozprávky do rozprávky

V rámci školského projektu boja proti obezite pod názvom : Chceme hravé a zdravé deti sa uskutočnila športovo- súťažná aktivita : Z rozprávky do rozprávky.

Žiaci súťažili v piatich disciplínach : 1. Lomidrevo, 2. Let na metle, 3. Čarostrelec, 4. Nakŕm draka , 5. Čarovné topánky.

Vyhrať mohol len ten, kto zdolal všetky disciplíny a to bolo veľmi ťažké.

Ale po predsa len sa našli dve šikovnice, ktoré to dokázali : Julianka Ďuriaková a Kristínka Jakubská.

Blahoželáme!!! Už dvakrát sa v tejto aktivite nenašiel víťaz.

FOTO : https://www.facebook.com/photo/?fbid=336947788234895&set=pcb.336947844901556

Baby, ste super !

Záložka do škôl spája školy

V mesiaci október vždy pripravujeme záložky pre kamarátov z inej školy. tento rok už prebieha 12. ročník tohto úžasného projektu. Zatiaľ sme nevynechali ani jeden ročník. Tento rok vyrábame záložky a robíme aktivity na tému : Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

Záložky budeme posielať na Slovensko do Prešovského kraja kamarátom zo ZŠ Vyšné Hágy.

Príprava už vrcholí. A my sa tešíme na záložky do kamarátov.

Školský maratón 2021

8.9. žiaci odbehli školský maratón. Maratón má už niekoľko ročnú tradíciu.

Tento školský rok spoločne odbehli 91 640 metrov.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojím výborným behom prispeli k tomuto spoločnému výkonu.

Najlepší bežci : 1. miesto Enzo Šplha – 8 816 m

2. miesto Vanesa Kasmanová – 7 076 m

3. miesto Tamara Rybárová – 6 844 m

Najlepší bežci tried : 2. ročník : Alexandra Chodelková – 3 944m

3. ročník : Matúš Barčiak – 6 728 m

4. ročník : Enzo Šplha – 8 816 m

Blahoželáme ! Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=336929758236698&set=pcb.336930174903323

SUPER BEŽCI

Oznam

Zajtra 23.9. o 16:00 sa uskutočnia triedne rodičovské schôdzky. Prosíme o dodržanie všetkých aktuálnych epid. pravidiel. Ďakujeme

Zároveň sa ospravedlňujeme za neaktuálnu web stránku. Budeme postupne aktualizovať len základné veci. Pracujeme na novej v aplikácii edupage.

Nástup detí do MŠ

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že prevádzka materských škôl začína 2.9.2021 od 6:30 do 16:30. Pred vstupom opäť bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia. Do priestorov materskej školy vstupujú rodičia v rúšku. Prosíme rodičov , aby sa v priestoroch MŠ nezdržiavali. (len nevyhnutný čas na obutie, príp. prezlečenie dieťaťa. Väčšie deti tieto činnosti zvládnu samé.) Upozorňujeme rodičov na povinnosť odovzdať dieťa pani učiteľke osobne.

Potrebné dokumenty ( COVID 19) boli zverejnené v predchádzajúcich príspevkoch. ( Sme v zelenej farbe semafóru. ) Ostatné Vám pani učiteľky pripravia do skrinky, prípadne dajú pri nástupe.

Upozornenie pre rodičov : deti si prinesú pyžamo, prezuvky ( prosíme pevnú obuv – papuče, sandále s remienkom) , veci na prezlečenie – spodné prádlo, tričko, tepláky – pri prípadnej „nehode“a fľašu na pitie. Ďakujeme za pochopenie.

Nástup žiakov do ZŠ

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:00 hodine ( podľa počasia pred budovou školy, alebo v budove ) .  Príchod žiakov je od 7:30 do 8:00. Rodičia do budovy školy nevstupujú.

Pred vstupom opäť bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia. Do priestorov školy vstupujú žiaci v rúšku.

Potrebné tlačivá už boli zverejnené.

Prihlášku na školské  stravovanie v školskej  jedálni dostanú  žiaci  od  triednych  učiteľov. Na   stravu  je  potrebné  prihlásiť sa u triednych  učiteľov v stredu 02. 09. 2021.

Strava pre  žiakov ZŠ   bude  poskytnutá  od piatku 03. 09. 2020. ŠKD bude v prevádzke od 03.09. 2021.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov, alebo svojej pani vychovávateľky.

Informácie o nástupe do školy – aktuálne

Aktuálne informácie k začiatku školského roka 2021/2022

Čo je potrebné urobiť pred nástupom do školy v školskom roku 2021/2022

– prehľad pre zákonného zástupcu

Ministerstvo školstva zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení ÚVZ SR. Manuál sa vzťahuje na všetky školy za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach www.minedu.sk/skolsky-semafor/

V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov pred nástupom do školy v školskom roku 2021/20222 sa odporúča absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie je však dobrovoľné. Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov, nebudú sa zatvárať celoplošne. Vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, v ktorých sa vyskytne pozitívny prípad, nie celá škola.

PREHĽAD  OPATRENÍ

Bezpríznakovosť Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
Testovanie žiakov Testovanie je dobrovoľné Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí. každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane zdarma sadu 25 ks testov na domáce testovanie,zisťovanie záujmu o samotesty od 23. 8. 2021 do 25. 8. 2021 do 18:00 h prostredníctvom školy – pošlite cez Bezkriedy záujem – oznamškola určí termín prevzatia testov rodičmi po ich dodaní,možnosť Ag samotestov môžu využiť všetci žiaci, aj tí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19, aj zaočkovaní, V prípade pozitívneho výsledku  Ag testom: žiak zostáva doma,rodič kontaktuje detského lekára o pozitívnom Ag teste,rodič informuje školu o pozitívnom teste dieťaťa.
Prerušovanie vyučovania v triedach Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19 pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka zostáva v karanténe len tento žiak, jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča potvrdí ochorenie na COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.
Výnimky z karantény   Môžu si uplatniť: žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dníplne zaočkovaní žiaci,žiaci zaočkovaní 1.dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 Oznámenie o výnimke z karantény
Ospravedlnenie dochádzky Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zníženú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
OČR Rodič má nárok na ošetrovné ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodne o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
Používanie rúška Je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Žiak ZŠ a zamestnanec školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania (vyhláška ÚVZ SR).
   

PREHĽAD pre rodičov

 1. Pri prvom nástupe do školy dňa 2.septembra 2021 je potrebné odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1): 

  • v papierovej forme – tlačivo si môžete vytlačiť sami (Príloha č.1) alebo vyzdvihnúť pri vchode do ZŠ od 26. 8. 2021 v čase od 7:00 do 14:00, odovzdať pri nástupe dieťaťa  do školy 2. septembra 2021 triednej učiteľke

4. Nahlásiť do 25. 8. 2021 do 18,00 hod. cez náš portál Bezkriedy ( máte tam správu) prípadný záujem o sadu Ag samotestov – testovanie je dobrovoľné.

5. Vyplniť a 3.9.2021 odovzdať triednej učiteľke  tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č.2) – každý žiak ho dostane v papierovej podobe dňa 2. 9. 2021.