Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ

Obec Lietavská Svinná – Babkov

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu riaditeľa

Základnej školy s materskou školou,

Lietavská Svinná 105, Lietavská Svinná – Babkov

 • Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa §27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC ,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.
 • Zoznam požadovaných dokladov
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní I. atestácie, resp. jej náhrady,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (v rozsahu maximálne 4 strany),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10. 06. 2019 do 15:00 hod. na adresu: Obec Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 160, 013 11 pošta Lietavská Lúčka

Obálku označte heslom „ VK ZŠ s MŠ – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie:      Obec Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 160,

( +421 41 5688615)

V Lietavskej Svinnej, dňa 13. mája 2019                    Vladimír Jamečný

starosta obce