Začiatok školského roka 2020/2021 – ZŠ

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8:00 hodine v jednotlivých triedach.  Príchod žiakov je od 7:30 do 8:00. Rodičia do budovy školy nevstupujú, okrem rodičov žiakov 1. ročníka. Prosíme, aby žiaka 1. ročníka sprevádzal len jeden rodič. Pred vstupom opäť bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia. ( Podľa pokynov , upravujúcich …. – budú zverejnené na webovom sídle školy) Do priestorov školy vstupujú žiaci aj rodičia v rúšku.

Všetci žiaci prvý deň do školy prinesú rodičom podpísaný Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivá sú na webovej stránke školy. Pre tých, ktorí nemajú možnosť si tlačivá vytlačiť, sú k dispozícii vo vestibule školy od 26. 08. 2020 do 31. 08. 2020 v čase od 08:00 do 14:00 hod. 

Prihlášku na školské  stravovanie v školskej  jedálni dostanú  žiaci  od  triednych  učiteľov. Na   stravu  je  potrebné  prihlásiť sa u triednych  učiteľov v stredu 02. 09. 2020.

Strava pre  žiakov ZŠ   bude  poskytnutá  od štvrtka 03. 09. 2020. ŠKD bude v prevádzke od 03.09. 2020.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov.