OZNAM – zmena od 3.5.2021

Milí rodičia ,

Vzhľadom na zlepšujúci sa stav – COVID 19 dochádza k uvoľňovaniu opatrení a k zmenám v podmienkach vzdelávania žiakov a dochádzky detí do MŠ.

Aktuálne ( od 3.5.2021 ) sa okres Žilina  nachádza v II. stupni varovania – červený.

Aktuálne zmeny ( vyberáme z aktuálneho manuálu ministerstva školstva, ktorý v plnom znení  a s úpravami zverejnili včera) :

1.  Žiak a zákonný zástupca predkladá len Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  pri prvom nástupepri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni. – tlačivo je opäť nové – na stránke ministerstva ( minedu.sk) – príloha č. 8 – na našej nájdete v odkaze, alebo v sekcii tlačivá na stiahnutie, tlačivá budú v pondelok  pripravené v ZŠ a MŠ , rodičia ZŠ nájdu aj na Bez kriedy

2. Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia :

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021. Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup dieťaťa materskej školy, žiaka základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča jazykovej školy do školy a školského zariadenia, a do vysokej školy na účel prijímacieho konania bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19.

 Zamestnanci školy a školského zariadenia sa preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID-19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.) ak vstupujú do objektu školy alebo školského zariadenia nachádzajúce sa v III. stupni varovania (bordový okres). Zamestnanci školy a školského zariadenia s miestom výkonu práce v okrese zaradenom do II. stupňa varovania (červený okres) a 1. stupňa varovania (ružový okres) počas dňa nemusia predkladať test s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19. V prípade, že má zamestnanec napríklad poobednú/nočnú službu a vstupuje do objektu školy a školského zariadenia v čase od 21.00 hod – 01.00 hod nasledujúceho dňa, predkladá svojmu zamestnávateľovi negatívny výsledok testu v II. stupni varovania (červený okres) nie starší ako 14 dní.

 V prípad, okresu v I. stupni varovania (ružový okres) predkladá negatívny výsledok nie starší ako 21 dní. Všetky ostatné osoby, sa v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 podľa § 1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenia nachádzajúce sa v III. stupni varovania (bordový okres) preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID-19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.) V červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

3. Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v škole/školskom zariadení

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou:

 · detí v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo školskom zariadení,

· osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Povinnosť použitia respirátora možno nahradiť pri prekrytí horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, šálom alebo šatkou v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (mimo pedagogického procesu používajú respirátor) a zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu.

 Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri

 Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky majú všetci s výnimkou

 · deti v materskej škole alebo inom obdobnom zariadení pre deti,

 · osôb v exteriéri, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

· osôb so závažnými poruchami autistického spektra a osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.