Voľné pracovné miesto – zástupkyňa RŠ pre MŠ

ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov,
Lietavská Svinná č.105,013 11 Lietavská Svinná – Babkov

prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie

na pozíciu zástupkyne RŠ pre MŠ.

Termín nástupu : 1.9.2021

Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:

1) odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

2) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v predškolskom zariadení

 3) komunikatívnosť uchádzača, jeho schopnosť samostatne riešiť  problémové situácie a rozhodovať vo veciach v zmysle náplne práce zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ

 4) bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5) zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania

• kópie dokladov o vzdelaní – požadovaná 1. Atestácia

• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte  na hore uvedenú adresu školy, resp.
e-mailovú adresu : ada.majsniarova@gmail.com do 26.5.2021 . Uchádzačov budeme kontaktovať telefonicky po uzavretí žiadostí.

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Majsniarová tel. číslo: 0910 951 380, 041/5688633