Archív kategorií: Nezaradené

Organizácia a podmienky výchovy a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ Lietavská Svinná do konca školského roku 2019/2020 – dodatok k prevádzkovému poriadku

Milí rodičia,

zverejňujeme dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ Lietavská Svinná – Babkov do konca školského roku 2019/2020. pri jeho tvorbe sme vychádzali z dokumentu Ministerstva školstva SR : https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-prevadzky-zakladnych-skol-aktualizovane-znenie-z-2252020/

Dokument pre našu školu – otvoríte v odkaze :

Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ Lietavská Svinná – Babkov

Prosíme rodičov, aby si dokument dôsledne prečítali. Sú v ňom všetky usmernenia a spracované všetky pokyny, ktoré treba dodržať pri nástupe do školy od 1.6.2020.

Upozorňujeme rodičov že vyučovanie a chod ŠKD nebude prebiehať bežným spôsobom.

Pri prvom nástupe do ZŠ treba priniesť vypísané vyhlásenie rodiča :

Vyhlásenie rodiča

Dôležité oznámenie pre rodičov predškolákov v MŠ – strava od 1.1.2019

Poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa v

Základnej škole s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov

, s účinnosťou od 01.01.2019.

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) s účinnosťou od 01.01.2019 si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti:

  1. dotácia na stravu od 01.01.2019 bude v materskej škole poskytovaná na deti, ktoré navštevujú materskú školu a zároveň :                                                                                                                           a)majú rok pred plnením školskej dochádzky                                         b)sú vo veku od 2 – 5 rokov a žijú v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima.
  2. dotácia na stravu od 01.01.2019 bude v základnej škole poskytovaná na deti, ktoré navštevujú základnú školu a zároveň žijú v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima.
  3. Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20 na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ a súčasne odobralo
  4. V prípade, že je schválená suma stravnej jednotky vyššia, ako je výška dotácie, rozdiel uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.
  5. Upozorňujeme na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy z dôvodu, že dotácia na stravu sa bude poskytovať len za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacieho procesu. V prípade, že dieťa nebude v MŠ, prítomné a rodič stravu neodhlási (alebo odoberie do obedára), musí si danú stravu uhradiť v schválenej sume za stravnú jednotku.
  6. Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa.
  7. Sumy stravného vzhľadom na poskytnutú dotáciu:
  schválené stravné/ jednotka (v €) Doplatok/ stravná jednotka (v €)
MŠ  stravné 1,19 0,00
MŠ bez olovrantu 0,96 0,00
1,01 0,00
     
  1. Poskytovanie dotácie pre všetky deti navštevujúce ZŠ je predbežne plánované od 1.9.2019 .

V Lietavskej Svinnej, dňa 9.1.2019.     

  • prosíme rodičov, aby podpisom ( vo svojej MŠ na nástenke, alebo u pani učiteľky) potvrdili, že s týmto boli oboznámení