Organizácia a podmienky výchovy a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ Lietavská Svinná do konca školského roku 2019/2020 – dodatok k prevádzkovému poriadku

Milí rodičia,

zverejňujeme dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ Lietavská Svinná – Babkov do konca školského roku 2019/2020. pri jeho tvorbe sme vychádzali z dokumentu Ministerstva školstva SR : https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-prevadzky-zakladnych-skol-aktualizovane-znenie-z-2252020/

Dokument pre našu školu – otvoríte v odkaze :

Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ Lietavská Svinná – Babkov

Prosíme rodičov, aby si dokument dôsledne prečítali. Sú v ňom všetky usmernenia a spracované všetky pokyny, ktoré treba dodržať pri nástupe do školy od 1.6.2020.

Upozorňujeme rodičov že vyučovanie a chod ŠKD nebude prebiehať bežným spôsobom.

Pri prvom nástupe do ZŠ treba priniesť vypísané vyhlásenie rodiča :

Vyhlásenie rodiča