Hodnotenie žiakov ZŠ Lietavská Svinná – Babkov pri dištančnom vzdelávaní

Hodnotenie žiakov ZŠ Lietavská Svinná – Babkov pri dištančnom vzdelávaní

Legislatívne východiská :

• Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011

• Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Konkretizácia hodnotenia výkonov žiakov v ZŠ Lietavská Svinná od 6.4.2020

Pri priebežnom hodnotení výkonov žiakov budeme využívať :

• hodnotenie písomných prác, testov bodovaním – percentami a slovným komentárom,

• čítanie, prípadná ústna odpoveď – slovným komentárom,

• projektové práce – slovným komentárom

• práce väčšieho rozsahu – percentuálne a slovným komentárom

Pri záverečnom hodnotení výkonov žiakov budeme využívať :

 • hodnotenie slovom absolvoval/neabsolvoval

• slovné hodnotenie – viď kritériá nižšie

• kombináciu slovného hodnotenia a slovného komentára

Zásady a pravidlá hodnotenia:

každá žiacka práca bude zaznamenávaná – portál Bezkriedy, zápis u TU ako samostaná udalosť – jej výsledok bude zaradený doportfólia žiaka, ktorý bude slúžiť ako poklad pre hodnotenie a klasifikáciu na konci školského roka,

• žiakovi bude po odovzdanípráce, vyriešení úlohy poskytovaná spätná väzba formou slovného komentára,

• pri hodnotení budú rešpektované individuálne technické možnosti žiakov pri dištančnom vzdelávaní

• ako podklad pre koncoročné hodnotenie a klasifikáciu budú slúžiť aj známky, ktoré žiak získal pred zatvorením škôl

• pri záverečnom hodnotení bude učiteľ zohľadňovať aj záujem žiaka o riešenie úloh zadávaných na doplnenie, tzv. dobrovoľných úloh

Výkony žiakov počas dištančného vzdelávania budú hodnotené priebežne i na vysvedčení slovne podľa nasledujúcich kritérií v jednotlivých stupňoch :

Veľmi dobré výsledky

 · aktívne, väčšinou správne alebo s drobnými formálnymi či obsahovými chybami vypracuje zadanie

 · v prípade nejasnosti kontaktuje učiteľa, aktívne s ním komunikuje

· dodržuje stanovený časový harmonogram, úlohy odovzdáva včas

· zadané úlohy sú spracované podľa určených kritérií s výsledkom

 · dodržiava základné inštrukcie, o učivo a predmet sa zaujíma

 Dobré výsledky

· aktívne, ale s rôznymi formálnymi alebo obsahovými chybami vypracuje zadanie

 · v prípade nejasnosti kontaktuje učiteľa ,komunikuje s ním

· dodržuje stanovený časový harmonogram, úlohy odovzdáva včas

 · úlohy sú spracované podľa určených kritérií s výsledkom

· o učivo a predmet sa zaujíma

Uspokojivé výsledky

 · zadanie vypracuje s výraznou pomocou, resp. s výraznými formálnymi alebo obsahovými chybami

· nekomunikuje s učiteľom alebo komunikuje veľmi sporadicky

· dodržuje stanovený časový harmonogram, k riešeniu úloh ho však treba nabádať

 · pracuje povrchne ,úlohy nie sú vždy spracované podľa určených kritérií s výsledkom

Neuspokojivé výsledky

 · žiak bez objektívnych dôvodov neodovzdáva úlohy v stanovený čas, resp. neodovzdáva ich vôbec

· úlohy nie sú spracované podľa určených kritérií, nedodržiava základné inštrukcie

· s učiteľom nekomunikuje, o učivo sa nezaujíma , nespolupracuje

Podmienky pre hodnotenie absolvoval/neabsolvoval

absolvoval – aktívne vypracováva pridelené zadania v rámci svojich technických i osobnostných možností, komunikuje s učiteľom, zaujíma sa o predmet

 neabsolvoval – pracuje nepravidelne, nekomunikuje, nezaujíma sa o predmet, napriek technickým a osobnostným možnostiam ignoruje zadávané úlohy

KONCOROČNÉ HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 1. STUPEŇ

Môj návrh .

Vzdelávacie predmety :

Slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk  vo všetkých ročníkoch : slovné hodnotenie + slovný komentár

Prvouka, prírodoveda, vlastiveda vo všetkých ročníkoch – slovné hodnotenie

Ostatné – absolvoval/neabsolvoval

Pred skončením školského roka každý žiak vyplní sebahodnotiacu kartu vo vopred pripravenom formulári a k vzdelávaniu dieťaťa sa budú môcť dobrovoľne vyjadriť aj rodičia žiakov.

 V prípade ukončenia karantény skôr, ako v mesiaci jún 2020 je možné prehodnotiť spôsob hodnotenia v súlade s Vnútorným predpisom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v ZŠ Lietavská Svinná – Babkov.

Tento dokument je vydávaný ako dodatok k Vnútornému predpisu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov – súčasť školského poriadku v ZŠ Lietavská Svinná – Babkov. Bol podrobne prerokovaný a odsúhlasený na zasadnutí pedagogickej rady, ktorá sa uskutočnila 6.4.2020.

                                                                             Mgr. Adriana Majsniarová,RŠ